what going on?

Pokémon 11x9

Team Shocker

Dec. 20, 2007

Pokémon season 11