what going on?

Pokémon 12x10

Another One Gabites the Dust!

Feb. 12, 2009

Pokémon season 12