what going on?

Pokémon 12x19

Old Rivals, New Tricks!

Apr. 16, 2009

Pokémon season 12